10 تصویر برتر سیاره زمین از فضا در سال 2022


لندست 8 تصویری از یکی از خطرناک ترین آتشفشان های جهان، کوه وزوویوس را به ثبت رساند که گویی از یک سوراخ دایره ای در ابرها به بالا نگاه می کند.

دهانه این قله آتشفشانی (یک فرورفتگی کاسه مانند بزرگ که در حین فوران آتشفشانی ایجاد می شود و سپس فرو می ریزد) در این تصویر به وضوح قابل مشاهده است. همچنین بخشی از یک یال کوه بزرگ در قسمت شمالی قله که بقایای کوه سوما است در این تصویر قابل شناسایی است. کوه سوما یک قله آتشفشانی باستانی است که زمانی درست در جایی که کوه وزوویوس امروزی قرار دارد قرار داشت و یک مخروط آتشفشانی جدید در مرکز آن تشکیل شد.

مشهورترین فوران وزوویوس در سال 79 پس از میلاد اتفاق افتاد که همزمان شهرهای پمپئی و هرکولانیوم را ویران کرد و حفظ کرد.

محققان این کوه را “بمب ساعتی اروپا” توصیف کرده اند، زیرا دیر یا زود فوران بزرگ دیگری در آن رخ می دهد.