کاهش هفت میلیارد تومانی درآمد آسیاتک در دی ماه


درآمد شناسایی شده در دوره یک ماهه منتهی به 30 آذرماه شرکت آسیاتک نشان دهنده کاهش درآمد این شرکت است. درآمد این شرکت که پیش از این در آذرماه نسبت به آبان ماه افزایش یافته بود، در دی ماه مجددا کاهش یافت. درآمد آسیاتک در آذرماه به حدود 114 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به آذرماه نزدیک به هفت میلیارد تومان کاهش نشان می دهد.

عمده درآمد شرکت انتقال داده همچنان از محل ارائه خدمات اینترنتی است که میزان آن در اولین ماه زمستان به ۷۴ میلیارد تومان رسید که نزدیک به ۶ میلیارد کمتر از درآمد حاصل از ارائه خدمات اینترنتی در آذرماه بوده است. .

این شرکت نیز بیش از 37 میلیارد تومان از محل ارائه خدمات فناوری اطلاعات درآمد کسب کرده است که نسبت به درآمد آذر که حدود 40 میلیارد تومان بوده، کاهش اندکی داشته است. بخشی دیگر از درآمد شرکت آسیاتک از طریق فروش کالا تامین می شود که البته مجموع درآمد حاصل از آن کمتر از درآمد حاصل از ارائه خدمات اینترنتی و خدمات فناوری اطلاعات است.

بر اساس صورت مالی منتشر شده در سایت کدال، شرکت آسیاتک در دی ماه یک میلیارد و 780 میلیون تومان از فروش کالا کسب کرده است که نسبت به سومین ماه پاییز که یک میلیارد و یک میلیارد بوده، نزدیک به 600 میلیون تومان کاهش داشته است. 189 میلیون تومان. انجام داده است.