چهار فصل، یک موزه، یک قاب


جو زورشوسکی این تصویر ترکیبی جدیدی ثبت کرد که به صبر و برنامه ریزی زیادی نیاز داشت. گفته می شود موزه برای این پروژه جاه طلبانه در تابستان 2021 با او تماس گرفته است.

در ابتدای پروژه، زورشفسکی عصبی بود، زیرا قبلاً هرگز چنین عکس ترکیبی نگرفته بود. بنابراین، با وجود اینکه موزه بل فقط از یک مکان عکس می خواست، او از سه مکان عکس گرفت.

او می‌گوید: «من مقداری حاشیه برای خطا می‌خواستم، زیرا اگر چیزی در یکی از مکان‌ها کار نمی‌کرد، غیرممکن بود که به عقب برگردم و یکی از عکس‌های فصل قبل را دوباره بگیرم».