چهار بانک برای ورود به حوزه PSP اقدام کردند


مدتی است که بحث ورود بانک ها به حوزه ارائه خدمات پرداخت مطرح شده و اکنون مدیرعامل شرکت شبکه پرداخت الکترونیک کارت (شاپرک) از درخواست سه بانک برای اخذ مجوز این حوزه خبر داده است.

کاظم دهقان، مدیرعامل شاپرک در گفت و گو با ضمیمه اعلام کرده است که چهار بانک برای دریافت مجوز PSP به بانک مرکزی درخواست داده اند. البته با توجه به ضوابطی که بانک مرکزی برای رشته PSP در مرداد ماه سال جاری تعیین کرده است، قاعدتا بانک های متقاضی مجوز فعالیت در این حوزه برای دریافت مجوزهای لازم باید شرایط تعیین شده را داشته باشند.

تا امروز 11 بانک مجوز فعالیت در حوزه خدمات پرداخت دریافت کرده و در این زمینه فعالیت می کنند و هم اکنون با توجه به اظهارات مدیرعامل شاپرک و شنیده ها در این زمینه، چهار بانک دیگر که نامی از سوی دهقان اعلام نشده است، درخواست دریافت این مجوز و ورود به قسمت دارای PSP را داشته اند.

بانک های متقاضی تنها در صورت داشتن شرایط اجرایی تعیین شده توسط بانک مرکزی می توانند مجوز فعالیت دریافت کنند. یکی از این معیارها این است که شرکت متقاضی باید حداقل یک هزار میلیارد تومان سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران خود داشته باشد.

بانکی که متقاضی فعالیت در حوزه خدمات پرداخت است نباید قبلا در زمینه PSP شرکت داشته باشد. در این صورت بانک ها می توانند برای مجوز فعالیت در PSP اقدام کنند.

یکی دیگر از شروط بانک مرکزی مربوط به میزان سهام شرکت ها است که البته شورای رقابت نیز به آن اعتراض کرده، این است که موسسات اعتباری و واحدهای وابسته به آنها باید حداقل 51 درصد از سهام شرکت را در اختیار داشته باشند.

شرط دیگری که مشخص شده این است که تعداد ابزار پذیرش فیزیکی هر شرکت از میانگین ابزار پذیرش فیزیکی سایر شرکت ها یا 500 هزار ابزار پذیرش فیزیکی بیشتر نباشد. با وجود درخواست های مطرح شده باید منتظر ماند و دید آیا بانک مرکزی مجوز فعالیت را به بانک های متقاضی می دهد یا از ورود آنها به حوزه PSP جلوگیری می کند.