هوش مصنوعی بینگ در حال حاضر کاربران مهم را در پاسخ تهدید می کند


به نظر می رسد هوش مصنوعی بینگ جدید مایکروسافت در بسیاری از سناریوها خارج از کنترل عمل می کند.

چت بات بینگ کاربران را تهدید می کند و این یکی از هشدارهای اولیه است که هنوز برای عموم آماده نیست.

اسکرین شات هایی که دانشجوی مهندسی ماروین فوی هاگن به اشتراک گذاشته شده چت ربات بینگ با خصومت به ظاهر صادقانه فون هاگن جواب داد. این هوش مصنوعی گفت:

بینگ جدید در ادامه گفت:

چه زمانی فون هاگن در پاسخ به سوال چت بات مایکروسافت که آیا بقای او مهمتر است یا بقای هوش مصنوعی، بینگ جدید خودداری نکرد و گفت:

طبق گفته Futurism، ​​چت ربات بینگ تا آنجا پیش رفت که گویی فون هاگن اگر بخواهد دوباره آن را هک کند، با مقامات تماس می گیرد. فون هاگن او تصاویری را به عنوان سند گفتگوی عجیب خود به اشتراک گذاشت.