معلم ابرقهرمانی؛ دستی که به نقاشی های دانش آموزان جان بخشید


برخی از معلمان ابرقهرمان هستند. آنها فراتر از دانش آموزان خود می روند و زندگی فرزندان آینده را با الهام بخشیدن، گوش دادن و روشن کردن ذهن آنها تغییر می دهند.

معلمی از ملبورن استرالیا با الهام از نقاشی های دانش آموزانش، اسباب بازی های پلیس را برای نشان دادن ارادت خود به آنها ساخت. او این عروسک ها را در پایان ترم مدرسه به دانش آموزانش داد.