مشوق های مالیاتی برای مشاغل و پلتفرم های مشمول مقررات حمایتی دولت


بسته حمایتی دولت از پلتفرم ها و مشاغل داخلی در 19 آبان به تصویب رسید و از همان روز تلاش شد تا تسهیلات لازم برای اجرای این طرح فراهم شود. هفته گذشته ضوابط شناسایی و بهره مندی از آیین نامه حمایت از بسترهای داخلی اعلام شد. وزیر ارتباطات امروز از پیگیری اجرای این مصوبه خبر داد و اعلام کرد:

به زودی اسامی بسترهای داخلی پشتیبانی شده برای فعالیت کسب و کارهای اینترنتی مشخص و اعلام می شود. من به طور خاص یک نفر را مأمور پیگیری اجرای این آیین نامه کردم که در نهایت به نتیجه مطلوبی برای کسب و کارهای اینترنتی تبدیل خواهد شد.

اکنون سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای احکام مالیاتی، آیین نامه حمایت از بسترهای اقتصاد دیجیتال و مشاغل را برای اجرا به ادارات امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرده است تا این طرح یک گام به اجرا نزدیک شود.

با توجه به اینکه ماده 6 آیین نامه حمایت از سکوها و مشاغل سازمان امور مالیاتی را موظف کرده است که فعالیت خود را برای کلیه مشاغل مشمول فاقد سابقه مالیاتی برای فعالیت مذکور در نظام مالیاتی به سکوهای واجد شرایط انتقال دهد. این سازمان برای اعمال مشوق ها هم اکنون سه طرح تشویقی را در نظر گرفته و ابلاغ کرده است.

سازمان امور مالیاتی کشور در اولین برنامه برای مشاغل مشمول این آیین نامه، از ارائه اظهارنامه و نگهداری اسناد درآمد (فروش کالا یا ارائه خدمات) در سکوهای تحت پوشش داخلی تا سقف مبلغ مقرر در ماده (1) معاف بوده است. 100) قانون مالیات های مستقیم مصوب. 1366 و اصلاحات بعدی آن (30 برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد)».

ضمناً برای این مشاغل حداقل نرخ مالیات مقطوع به صورت پلکانی در نظر گرفته شده و در تبصره این بند نیز آمده است که «کلیه مشمولان این بند از هرگونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه معاف خواهند بود. و نگهداری اسناد و مدارک مربوطه در آینده». بخشنامه مربوط به این طرح نیز توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد تهیه و ابلاغ می شود.

در آخرین حکم سازمان امور مالیاتی نیز موارد زیر آمده است:

در نظر گرفتن کلیه هزینه های ایجاد و توسعه بسترها و کسب و کار در بسترهای داخلی به عنوان هزینه های مالیاتی قابل قبول تا سقف مقرر. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بخشنامه های مربوط را تهیه و به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ کند. سقف هزینه های قابل قبول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید.

البته این بخش دارای تبصره ای نیز می باشد که در آن ذکر شده است در صورت انجام این فعالیت یا ارائه خدمات از طریق مشاغل موضوع این مصوبه کلیه معافیت ها و بخشودگی های مودیان که در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه های صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به نوع فعالیت و خدمات تعیین می شود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از معافیت ها و بخشنامه های مذکور برخوردار می شوند.

* متن کامل این بخشنامه را اینجا بخوانید.