عشق در قلمرو وحشی؛ وقتی حیوانات عاشق می شوند


عشق یعنی عشق! عشق به همه زبان ها با توجه، مهربان بودن و لمس کردن نشان داده می شود. اینگونه است که همه ما عشق را در هر شکلی درک می کنیم.

آراویند رام (آراویند رام)، یک عکاس مشتاق حیات وحش است که مجموعه ای از تصاویر عاشقانه حیوانات را به اشتراک گذاشته است. او با توجه به درک خود از روابط حیوانات، تصاویری از زوج های عاشق وحشی را در مجموعه عشق در قلمرو حیات وحش قرار داده است.