رشد ۱۳۸ درصدی درآمد تپسی نسبت به سال گذشته


درآمد عملیاتی تپسی در دوره منتهی به 9 آذر 1401 حدود 416 میلیارد تومان گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش چشمگیری داشته است. درآمد این شرکت در 9 ماهه سال 1400 حدود 174 میلیارد تومان و در کل سال 1400 حدود 266 میلیارد تومان بوده است.

سود خالص این شرکت در 9 ماهه سال 1401 بیش از 44 میلیارد تومان بوده در حالی که در 9 ماهه سال 1400 حدود 2.510 میلیون تومان و در کل سال گذشته 19 میلیارد تومان سود کسب کرده است.

طبق آخرین گزارش مالی این شرکت در سایت کدال، کارمزد سفر اصلی ترین منبع درآمد این شرکت است که در 9 ماهه امسال بیش از 398 میلیارد تومان درآمد داشته است. در حالی که در کل سال گذشته تپسی 249 میلیارد تومان از این محل درآمد داشته است. سود ناخالص کمیسیون سفر 81 میلیارد تومان گزارش شده است.

به طور کلی درآمد عملیاتی این شرکت 138 درصد و سود خالص این شرکت نسبت به سال گذشته 1673 درصد افزایش یافته است.