راهنمای رصد آسمان شب; آوریل 1402


سه شنبه 1 آوریل: اعتدال بهاری

اعتدال بهاری آغاز بهار در نیمکره شمالی است. نقطه اعتدال بهاری در آسمان محل تلاقی مسیر خورشید و استوای سماوی است که مبدأ سیستم مختصات استوایی نیز می باشد.

حدود 3000 سال پیش در زمان تمدن بابلی جدید که 12 برج را اختراع کرد، این نقطه در صورت فلکی هامل یا بره قرار داشت و به همین دلیل امروزه به آن «نقطه اول همل» نیز می گویند. اما اکنون به دلیل تقدیم زمین، خورشید در لحظه اعتدال بهاری در صورت فلکی حوت یا حوت قرار دارد.

در این روز طول روز و شب برابر با 12 ساعت است. همچنین در این روز خورشید دقیقاً از مشرق طلوع می کند و دقیقاً در غرب به زیر افق می رود.

اعتدال بهاری در سال 1402 در ساعت 00:54 روز اول آوریل رخ می دهد.

سه شنبه 1 آوریل: ماه نو 🔴

ماه نو در فرودین 1402 مصادف با آغاز ماه مبارک رمضان خواهد بود که برای مسلمانان مهم است.

ماه نو در ساعت 20:54 روز سه شنبه 1 آوریل رخ می دهد. اما در این روز از هیچ نقطه ای از کره زمین نمی توان آن را دید.

یک روز بعد، پس از غروب آفتاب در روز چهارشنبه دوم فروردین، در صورت مساعد بودن شرایط جوی، هلال ماه از ایران قابل رویت است.

روز پنجشنبه 12 فروردین ماه هلال ماه را می توان به راحتی از سراسر زمین مشاهده کرد.

جمعه 13 فروردین: مقایسه ماه و سیاره زهره 🢑