بیش از نیمی از دریاچه های بزرگ جهان در حال خشک شدن هستند


یائو و همکارانش در دانشگاه کلرادو بولدر با استفاده از داده های ماهواره ای از سال 1992 تا 2020، سطح آب حدود 2000 آب شیرین در منطقه را تخمین زدند. این تحقیق یک جریان مداوم از اندازه گیری حجم دریاچه را ارائه کرد. دریاچه هایی که 96 درصد از کل ذخایر طبیعی زمین و 83 درصد از مخازن آب را تشکیل می دهند.

این تیم تحقیقاتی همچنین از داده های جمعیتی برای تخمین تعداد افرادی که در نزدیکی دریاچه های در حال خشک شدن زندگی می کنند، استفاده کردند. محققان در نهایت به این نتیجه رسیدند که حدود 53 درصد از دریاچه های جهان به وضوح کوچک شده اند. این در حالی است که تنها ۲۲ درصد از دریاچه های جهان از نظر حجم نسبت به گذشته بزرگتر شده بودند.