انویدیا با هوش مصنوعی سرعت طراحی نسل بعدی تراشه ها را 30 برابر افزایش می دهد


نکته جالب این است که فرآیند استفاده از AutoDMP برای بهینه سازی و سرعت بخشیدن به فرآیند طراحی تراشه ابتدا به صورت دستی طراحی شد و ماکروها بر اساس طراحی های قبلی کار کردند. مهمترین مانع استفاده از این روش یافتن بهترین مکان ماکرو بود.

موتور DEAMPlace جدید انویدیا با کمک به قرار دادن صحیح ماکروها و سلول ها و فرمول بندی موضوع به عنوان یک مشکل بهینه سازی، بر محدودیت های موجود غلبه می کند. در مرحله بعد برای ایجاد یک راه حل بهینه برای مسئله، محدودیت هایی را محاسبه می کند که به صورت بلوک های قرمز نمایش داده می شود.

انویدیا همچنین می خواهد اثربخشی روش جدید را در شناسایی تکنیک های جدید در طراحی تراشه ارزیابی کند.