استخراج زندگی روزمره از خاک یک محوطه باستانی در یونان


همچنین مردم بومی نقش خود را به عنوان نگهبان این میراث پذیرفته اند. هر زمستان که محققان به خانه های خود باز می گردند و منطقه ساکت می شود، روستاییان ایکلنا مراقب این منطقه هستند و از آن به عنوان امتداد محل سکونت خود محافظت می کنند.

یکی از رویاهای دکتر کوسموپولوس این است که این شهر باستانی را به موزه ای در فضای باز تبدیل کند که مردم بتوانند از آنجا بازدید کنند و با فرهنگ Mycenae آشنا شوند. به نظر او، باستان شناسی باید جوامع وسیع تری را درگیر کند.

مقامات استان پلوپونز اخیرا اعتبار مورد نیاز برای ساخت جاده به این منطقه را تایید کرده اند. ایکلنای امروزی با برنامه ریزی های انجام شده برای گسترش دسترسی امیدوار است که گردشگری تاریخی گذشته باستانی روستای خود را با جهانیان به اشتراک بگذارد و فرصت های شغلی بیشتری برای آنها ایجاد کند.

دکتر روسیلو می گوید: «تاریخ متعلق به همه است. باستان شناسی اگر در دسترس مردم نباشد ارزش خود را از دست می دهد. یکی از مهم ترین کارهایی که می توانیم انجام دهیم این است که مردم را تشویق کنیم که از تاریخ مراقبت کنند و به آن احترام واقعی بگذارند.